Boshi

Cat333Pokémon's Yoshi

Yoshi

You rubbed this pet. Its level has grown by 1.

Views

6

3

7

9

Level

1

0

4

0

Obtained

Sep

2

5

2

0

1

0

Last 10 clicks

Guest #75457, Guest #10947, Guest #47247, Guest #19562, Guest #54193, Guest #77979, Guest #5477, Guest #73282, Guest #24628, Guest #61038

0

0

2

9

8

0

1