Firefox

Yoshi648's Fennekin

Fennekin

You rubbed this pet. Its level has grown by 1.

Views

2

9

Level

1

5

Obtained

Jan

0

3

2

0

1

8

Last 10 clicks

Guest #36379, Guest #98872, Guest #63576, Guest #65517, Guest #63576, Guest #67904, Guest #26174, Guest #76130, Guest #17862, Guest #67220

0

0

2

9

8

0

1